Modlitwy i pieśni do św. Jadwigi Śląskiej

Litania do Świętej Jadwigi Śląskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska i Polski, módl się za nami.
Święta Jadwigo, ozdobo Kościoła świętego, módl się za nami.
Święta Jadwigo, niestrudzona apostołko królestwa Bożego,
módl się za nami.
Święta Jadwigo, chwało stanu książęcego, módl się za nami.
Święta Jadwigo, ogrodzie cnót chrześcijańskich, módl się za nami.
Święta Jadwigo, wzorze poddanie się woli Bożej, módl się za nami.
Święta Jadwigo, wzorze świętości, módl się za nami.
Święta Jadwigo, splendorze czystości, módl się za nami.
Święta Jadwigo, zwierciadło pobożności, módl się za nami.
Święta Jadwigo, przykładzie cierpliwości, módl się za nami.
Święta Jadwigo, nauczycielko pokory, módl się za nami.
Święta Jadwigo, pociecho nasza, módl się za nami.
Święta Jadwigo, wspomożycielko strapionych, módl się za nami.
Święta Jadwigo, matko ubogich, módl się za nami.
Święta Jadwigo, ucieczko opuszczonych, módl się za nami.
Święta Jadwigo, troskliwa opiekunko podwładnych, módl się za nami.
Święta Jadwigo, pocieszycielko wdów i sierot, módl się za nami.
Święta Jadwigo, cudowna lekarko chorych, módl się za nami.
Święta Jadwigo, wzorze pokutujących, módl się za nami.
Święta Jadwigo, niestrudzona w trosce o godnych kapłanów,
módl się za nami.
Święta Jadwigo, wspomożycielko zakonów, módl się za nami.
Święta Jadwigo, przykładzie chrześcijańskich małżeństw, módl się za nami.
Święta Jadwigo, wytrawna wychowawczyni swoich dzieci i wnuków,
módl się za nami.
Święta Jadwigo, prorokini przyszłych rzeczy, módl się za nami.
Święta Jadwigo, orędowniczko pokoju, módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko pojednania i współpracy między narodami,
módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko budowanych kościołów, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święta Jadwigo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem, starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwy do Św. Jadwigi

Święta Jadwigo, pozdrawiamy Cię jako przyjaciółkę Boga i chwalebną patronkę naszego kraju. Pozdrawiamy Cię również jako możną we wszystkich potrzebach wspomożycielkę i opiekunkę ubogich, smutnych, chorych i umierających. Jesteś skarbem i perłą Trzebnicy (naszej parafii, naszego miasta), ozdobą Śląska i całej Polski, zwierciadłem pokory i cierpliwości, przykładem miłości Boga i bliźniego. Spojrzyj życzliwie na nas i oddal od nas wszystkie niebezpieczeństwa duszy i ciała. Bądź nam przewodniczką na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Błagamy Cię gorąco, racz wyjednać u Boga wszystko, co jest nam potrzebne w tym życiu do osiągnięcia królestwa Bożego. Wesprzyj nasze prośby, które zanosimy do naszego Ojca …

Święta Jadwigo, wspierając nasze prośby, racz nam wyjednać podobną uległość Woli Bożej, jakiej Ty byłaś przykładem. Uproś nam prawdziwą bojaźń Bożą i taką miłość, jakiej nasz Ojciec Niebieski od nas oczekuje. Święta Jadwigo, bądź naszą opiekunką w każdym dniu i pospiesz nam ze szczególną pomocą w godzinie naszej śmierci. Amen.

Za Kościół święty

Wszechmogący Boże, który przez swojego Syna Jednorodzonego powołałeś do istnienia Kościół, jako wspólnotę zbawienia wszystkich kultur i narodów, przez wstawiennictwo św. Jadwigi umacniaj wiarę, nadzieję i miłość wszystkich wie­rzących w Chrystusa, aby zjednoczeni z Nim potrafili budować jedność rodziny dzieci Bożych. Niech jej nie dzieli niezgoda, niech żyje w prawdzie Chrystusowej Ewangelii, niech się karmi mocą świętych sakramentów, najbardziej zaś niech jest świadectwem Twojej wielkości, płynącej z odwiecznego umi­łowania nas ludzi. Niech przykład życia Św. Jadwigi pomoże nam wciąż myśleć i układać hierarchię chrześcijańskich war­tości na czele z troską o Kościół Boży. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O jedność chrześcijan

Boże w Trójcy Osób, a Jeden w Bóstwie, chrześcijaństwo przez małość ludzkich postaw i jednostronność myślenia wier­nych zostało podzielone. Złośliwość szatana wykorzystała ludzkie słabości w celu rozbicia jedności wiary. Chrześcijanie idący do Ciebie po ziemskich drogach rozdzielili się, choć prze­cież powinni być razem. Przez ofiarę życia św. Jadwigi, usil­nie zabiegającej o zgodę, miłość i jedność w Kościele, prosimy Cię, pomóż nam niezmordowanie odbudowywać mosty wiary i wzajemnego zaufania, abyśmy mogli odzyskać świadomość, że na końcu czasów zapytasz nas o to, cośmy w Kościele zrobili razem, a nie osobno. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Pośrednika w pojednaniu, w mocy Ducha Świętego. Amen.

Za Ojca Św., biskupów i kapłanów

Boże pełen nieskończonej dobroci, wciąż powołujesz do służby w dziele zbawienia ludzi, aby z nich uczynić drogowskazy i pomocników w drodze do Domu Ojca. Przez życie pełne zaan­gażowania i oddania naszej św. patronki Jadwigi chcemy Ci zawierzyć Ojca Świętego, naszych biskupów i kapłanów. Pomóż nam w nich widzieć Twoje umiłowanie i dobroć łaski, która wybiera kogo chce do służby w kościele. Naucz nas dostrzegać w nich Twojego Syna Jezusa. Umacniaj ich Duchem swoim, aby zawsze byli wiernym odbiciem Twojej dobroci w codzien­nym pasterzowaniu w świętej owczarni Kościoła. Amen.

Za Europę

Święta Jadwigo, Córo Europejskiego Domu, który jed­noczył się wokół krzyża, świętej Ewangelii i niezmiennych wartości chrześcijańskich, jednocząc się dziś wokół wspól­nych idei Europa nie potrafi odnaleźć swoich chrześcijań­skich korzeni. Usiłuje się jej powiedzieć, że wartościami scalającymi ją w jedną wspólnotę jest ekonomia i prawo bez Boga. Prosimy Cię, Pani nasza, pomóż nam odnaleźć praw­dziwy fundament życia w zgodzie i jedności. Niech wszyst­kie narody tego starego kontynentu potrafią żyć w pokoju i wzajemnym szacunku. Niech jest poszanowane prawo do życia od narodzenia do naturalnej śmierci, niech naturalna rodzina, umocniona sakramentem małżeństwa, stanie się podstawą ładu społecznego. Niech praca i nauka stanowią postęp moralny i duchowy, a nie tyle zasób nowych konsump­cji i pułapek uzależnienia. Proś za nas, św. Jadwigo, aby rzą­dom i parlamentom Europy zależało na dobru człowieka, a nie na żądzy panowania. Uproś nam dar pokoju serca, od którego zależy pokój społeczny, a także wybłagaj nam łaskę miłosierdzia, od którego zależy społeczna sprawiedliwość. Niech Europejska Ziemia będzie domem dla wszystkich, ale niech wszyscy szanują tę ziemię z myślą o przyszłych pokole­niach. Święta Jadwigo, miej w swoim sercu Europę, aby się nie pogubiła na swoich drogach, aby wciąż umiała wracać do Boga, jako do źródła swojej tożsamości i kultury. Wołamy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za Dolnośląską Ziemię

Boże, jesteśmy świadomi, że z Twoich rąk żyjemy, choć własnymi pracujemy. Wraz ze św. Jadwigą, naszą umiłowaną patronką, klękamy przed Tobą, my lud dolnośląski, aby Twojej opiece zawierzyć całą naszą piękną ziemię, każde miasto i wioskę, każdą parafię i rodzinę każde dziecko i każdą osobę starszą. Najbardziej zaś wszystkich ludzi młodych, mał­żonków i rodziców, którzy sobą kształtują postać tej ziemi. Święta Jadwiga oddała jej całe swoje serce, swoją miłość i swoje życie. Jednak dla niej zawsze najważniejszy był czło­wiek, zwłaszcza słaby, ubogi, zagubiony. Przez jej głęboką miłość prosimy Cię, Panie, my lud śląski, obroń nas przed zatratą wartości, które zawsze stanowiły o naszej godności. Broń naszej żywej religijności, zjednoczonej rodzinności, odpowiedzialnej pracy, szacunku do ziemi i radości, płynącej z wyzwolonego od zła sumienia. Panie, niech Twoja miłość i jej wstawiennictwo utrzymają nas przy Sercu Twojego Syna i przy Sercu Niepokalanej Matki. Tak bardzo o to prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O nowe powołania

Jezu Chryste, dobry Pasterzu i Bramo dla owiec, wraz ze św. Jadwigą wierną służebnicą Kościoła, oddaną oblubienicą w życiu zakonnym, prosimy Cię o dar nowych powołań kapłań­skich, misyjnych oraz do życia konsekrowanego. Świat potrze­buje autentycznych świadków Ewangelii. Początkiem wzrostu i owocowania łaski powołania jest zawsze rodzina. Prosimy Cię, Jezu, niech przykład rodziny, budowanej z ogromnym poświęceniem przez św. Jadwigę, pomoże każdej naszej rodzi­nie odnajdywać miejsce dla nowego życia. Niech pomoże decy­dować się rodzicom na poświęcenie Bogu swoich dzieci, które przez swoją służbę w Kościele staną się wsparciem dla wielu na drodze zbawienia. Jezu, żyj i króluj w sercach naszych teraz i na wieki wieków. Amen.

Za parafię

Panie Jezu Chryste, każda wspólnota wierzących jest cząstką Twojego Kościoła, który jest żywym organizmem zbawienia dla ludzi będących w drodze do miejsca przebywania z Bogiem na zawsze. Przez wstawiennictwo św. Jadwigi, naszej dobrej Patronki spraw, aby nasza parafia, która jest oddana pod jej przemożną opiekę, była zawsze żywa wiarą mocna nadzieją i rozpalona miłością. Niech ta, która była fundatorką wielu wspólnot parafialnych i wielu kościołów, czuwa nad nami, niech nam przewodzi w wierze, niech jej życie przyświeca nam swoim przykładem, abyśmy mogli wciąż wzrastać w jedności z Tobą i między sobą. Jezu, niech nasze dzieci i ludzie mło­dzi rozwijają się w atmosferze dobra i pokoju naszych rodzin, a siłę do chrześcijańskiego życia pozwól nam czerpać ze źródła życia duchowego, jakim jest słowo Twoje, święte sakramenty i modlitwa. Amen.

Za parafie budujące kościoły

Święta Jadwigo, fundowanie i budowanie świątyń oraz klasztorów było wyrazem Twojej wiary i troski o wierzących w Chrystusa. Pragniemy Cię prosić o Twoje wstawiennic­two u Boga w sprawach budowy naszej świątyni, jak rów­nież wszystkich tych parafii, które stoją przed tym wielkim zadaniem. Niech to będzie prawdziwie dom Boży, niech jego architektura przemawia do każdego, kto będzie w nim szu­kał miejsca spotkania z Bogiem na modlitwie, a zwłaszcza na Mszy Św., która jest najlepszą modlitwą człowieka wierzącego. Dodaj nam sił, uproś Boże błogosławieństwo, abyśmy to dzieło potrafili sfinalizować na cześć i chwałę Boga i na pożytek całej naszej wspólnoty. Amen.

Za rodziny

Święta Jadwigo, dobra żono i matko, wychowawczyni młodego pokolenia w duchu chrześcijańskich wartości! Przychodzimy Cię prosić o pomoc w kształtowaniu ducha naszych rodzin, aby rzeczywiście były Kościołem domowym, a więc miejscem szczególnego wzrastania duchowego wszyst­kich jej członków. Prosimy, aby współczesny duch konsumpcji i rozluźnienia moralnego nie ogarnął nas i nie zapanował nad tym, co najważniejsze: nad żywą wiarą, nadzieją i praw­dziwą miłością w naszych rodzinach. Pomóż nam zrozumieć, że miłość to nie tyle uczucia i emocje, bazujące na zmy­słach, ale zdolność do ofiary i poświęcenia dla drugich i za drugich. Miłość chrześcijańska nie pyta, co mi się należy ale jest gotowa do daru z siebie na rzecz pełni życia rodziny i jej członków. Miłość jest twórcza, co się najbardziej wyraża w odwadze przyjęcia nowego życia, w którym się ona wypeł­nia i przemienia. Św. Jadwigo, broń każdego życia poczętego, aby nie padło ofiarą lęku i egoizmu, lecz w zaufaniu Bogu zostało przyjęte, jako jego szczególny dar. Niech nasze ślą­skie rodziny stają się prawdziwym bastionem dobra i miłości Boga i bliźniego. Amen.

Za kobiety i matki

Pełna dobroci Niewiasto mężna, Jadwigo święta! Świadomi wartości kochających serc kobiet i matek przy­chodzimy do Ciebie, aby Twojej opiece poświęcić wszystkie kobiety i matki, szczególnie te, które są nam najbliższe. Pomóż nam za nie dziękować Bogu, pomóż nam je otaczać miłością i wdzięcznością dnia codziennego. Naucz nas czytać i rozumieć ich godność i szczególny dar powołania w całej historii zbawienia świata. Lecz naucz je również tego, czym sama błyszczysz w Kościele: blasku czystości, zakorzenionej w Bogu miłości, umocnionego krzyżem Chrystusa poświęce­nia, w czym jest zawsze wielkość kobiecej godności i świę­tości. Uproś u Boga i u Maryi naszym kobietom wszelkie potrzebne łaski, aby mogły wypełnić to, czego Bóg od nich oczekuje, aby się umiały stać znakiem dobroci i pokoju, skarbcem miłości i radosnego oddania, kotwicą wiary i zaufania Bogu. Amen.

Za młodzież

Św. Jadwigo, wciąż młoda duchem i sercem! Tak wcze­śnie dojrzała musiałaś podjąć drogę, jaką wyznaczył Ci Bóg w trudnym darze Twojego powołania. Napełniona Bożą łaską już jako młoda dziewczyna, umiejąca z nią wiernie współpra­cować, jesteś wciąż dobrym wzorem i natchnieniem dla ludzi młodych do zabiegania i troski o dojrzałość życia i odpowie­dzialność miłości. Zawsze rozumiałaś ludzi młodych, oni często właśnie u Ciebie szukali zrozumienia, rady i pomocy, a jako łączniczka pokoleń potrafiłaś budować silne więzi i mosty przekraczające to, co dzieli, zaś wciąż dowartościowywać to, co łączy. Św. Jadwigo, zawierzamy Tobie całą naszą młodzież, dziś tak często zagubioną w obcych dla siebie krajach i kultu­rach. Ochroń ludzi młodych przed zdeprawowaniem i utratą cennych wartości duchowych oraz osobowych. Nie pozwól, aby utracili swój naturalny idealizm. Uproś im odwagę postę­powania za Jezusem, jedynym Mistrzem prawdziwej miło­ści i Panem wartościowego życia. Nie pozwól im się zagubić w świecie kłamstwa, obłudy, nieczystości oraz konsumpcji. Niech nigdy nie utracą Chrystusowej przyjaźni, która jest zawsze najcenniejszym skarbem młodego serca. Amen.

Za dzieci

Matko Śląskiej Ziemi, pokorna Służebnico Boża, Obrończyni człowieka, Opiekunko rodzin i dzieci! Zechciej wziąć w swoją dobrą opiekę wszystkie dzieci, zwłaszcza opuszczone i te, którym zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Chroń je przed złem, uproś im łaskę wzrastania w atmosferze pokoju i miłości. Oddaj je wszystkie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Niech w starszym pokoleniu mają zawsze przykład głębokiej wiary oraz ufną opiekę i duchowe oparcie. Obroń je przed złym wpływem oto­czenia, niech Jezus Chrystus będzie im Przyjacielem duszy i Nauczycielem prawdy. Amen.

Za duchowieństwo

Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, Pośredniku do Ojca, przez wstawiennictwo św. Jadwigi prosimy Cię za całym duchowieństwem. Niech kapłani będą wzorem życia z wiary, niech będą dla ludzi oparciem nadziei, niech ich serca są wypełnione czystą miłością która wyzwala ze zła i prowa­dzi do Boga. Panie, przyjmij ofiarę życia św. Jadwigi, niech będzie dla kapłanów oparciem w chwilach trudu i prześlado­wań. Niech sami szerzą jej cześć i przez jej świętą opiekę niech pomagają ludziom, zwłaszcza zagubionym wśród wielu dóbr życia, do wejścia na drogę zbawienia. Amen.

Za zakony

Święta Jadwigo, która z czystej miłości do Jezusa podjęłaś życie za furtą klasztorną aby przez ofiarę z siebie uświęcać współczesny Ci świat. Prosimy Cię za zgromadzenia zakonne, szczególnie za   , aby te chrześcijanki i ci chrześcijanie, któ­rzy podjęli drogę rad ewangelicznych, potrafili trwać w odda­niu siebie Chrystusowi i w ten sposób przyczyniać się do uświęcenia świata. Święta Jadwigo, módl się za dziedzictwo trzebnickie, aby to Twoje dzieło rozwijało się zgodnie z duchem, który przyświecał Tobie u jego początków. Niech miłosierna służba sióstr i ludzi świeckich pomaga ludziom chorym i opuszczo­nym odkrywać bliskość Chrystusa, który niech otacza to dzieło swoją miłosierną opieką. Amen.

W prześladowaniach

Chryste, Jednorodzony Synu Ojca, czasy, w których żyjemy znowu stały się czasami różnych prześladowań, zwłaszcza tych, którzy stojąc na fundamencie prawdy idą za Tobą i gło­szą ją w swoich środowiskach. Niejednokrotnie doznają za to bolesnych doświadczeń, posądzeń i fałszywych opinii. Niech modlitwa św. Jadwigi, naszej patronki, patronki niewinnie oskarżonych i posądzanych sprawi, aby prześladowani za prawdę i wierność Tobie, mogli wytrwać na Twojej drodze powołania i w świadectwie na rzecz Twojej świętej Ewangelii. Amen.

W niezgodzie

Święta Jadwigo, Niewiasto niosąca pokój i pojednanie, prosimy Cię z całego serca, abyś nam uprosiła łaskę zgody i pojednania w naszych rodzinach i w naszym środowisku, abyś się znowu stała Orędowniczką pokoju i zgody w dzisiej­szym świecie. Jedynie bowiem w atmosferze pokoju dojrzewa nasz wiara, umacnia się nadzieja, rozwija się nasza miłość. Nie pozwól, aby Jezus Chrystus musiał cierpieć z powodu nie­zgody, jaka wśród nas nieraz panuje. Dodaj nam sił i odwagi w szukaniu dróg pojednania w Jego imię. Amen.

W trudzie cierpienia

Święta Jadwigo, święta Pani miłosierdzia i dobroci, przez całe swoje życie z ogromną miłością posługiwałaś chorym i cierpiącym z jakiegokolwiek powodu. Zawsze dostrzegałaś tych, którzy przygniecieni życiem byli w potrzebie. Umiałaś im przychodzić z. pomocą aby zaradzać ich pragnieniom.We współczesnym świecie jest tak wielu cierpiących, smut­nych, upokorzonych, załamanych, doświadczonych krzyżem bólu i cierpienia. Pomóż nam mieć oczy otwarte, abyśmy w imię chrześcijańskiej zasady „Caritas” potrafili pomagać ludziom, dla których czasem każdy gest dobroci może być siłą ratującą ich z trudnych sytuacji życia. A jeśli nagle sami do takich należymy, to tym bardziej przychodzimy do Ciebie z wołaniem o ratunek i Twoje, święta Matko, błogosławień­stwo. Amen.

Za chorych

Jezu, ukrzyżowany za nas, oddany Ojcu bezgranicznie, zwłaszcza w chwili swojego największego cierpienia, wraz ze św. Jadwigą modlimy się za chorych i cierpiących pod cięża­rem swojego życia. Wielu z nich znajduje się w sytuacji bez wyjścia, nie potrafią przyjąć i unieść krzyża, jaki spadł na nich z Twojej odwiecznej woli. Prosimy Cię, Panie, przez cierpie­nia, jakie przeżywała na ziemi św. Jadwiga, zarówno służąc chorym jak i dźwigając swój własny krzyż, ulżyj wszystkim cierpiącym, dodaj im sił, uświęć ich cierpienie. Niech się ono stanie dla nich drogą ku świętości zbawionych, aby kiedyś mogli przebywać z Tobą i królować na wieki. Amen.

Za konających

Jezu Chryste, umiłowany Synu Ojca, który w swoim wiel­kim miłosierdziu umiłowałeś każdego człowieka do końca, wraz ze św. Jadwigą naszą patronką pragniemy Ci powie­rzyć wszystkich umierających w tej chwili. Niech ich odejście z ziemi będzie jednocześnie przejściem do nieba. Niech ostat­nia chwila życia wśród ludzi będzie jednocześnie pierwszą chwilą życia z Tobą i w Tobie, który nas umiłowałeś do końca i po wszystkie wieki. Amen.

 

Pieśni do Świętej Jadwigi Śląskiej

1. O jasna gwiazdo na śląskim niebie,
Święta Jadwigo z Trzebnicy.
Twe dzieci prośby swe ślą do Ciebie
świeć nam wśród burz nawałnicy.

2. Tyś wspomagała twój lud w niedoli,
więc udziel czego nam trzeba.
Błogosławieństwa uproś na roli
by nie zabrakło nam chleba.

3. Osłoń nasz Kościół, broń świętej wiary,
jak to czyniłaś na ziemi.
Na naród polski swe rozlej dary,
łaskami wspieraj go swymi.


1. O bądź nam pozdrowiona
Jadwigo, święta Pani.
Dziś ziemia śląska Tobie wierna
serca niesie w dani.

2. O chciej pobłogosławić
to staropolskie plemię.
My wiernie pieśnią wielbić, sławić
będziem Twoje imię.

3. Jak świtu złote blaski,
Twe serce tu jaśniało.
Ty w nasze serca ześlij łaskę,
by jak Twe kochało.

4. Przychodziliśmy k’Tobie,
gdy wróg nałożył pęta.
W wolności jasnej dzisiaj Tobie
przyjmij hołd, o Święta.


Ref. Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

1. Odblasku świętości i wiary
Racz pomóc Jadwigo nam.
Opoko zbawiennej nadziei
Zwierciadło prawdziwej miłości
W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …

2. Żarliwa słuchaczko Chrystusa
Pokorna w swej służbie u Pana
Przykładzie miłości do Krzyża
W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …

3. O dobra matuchno ubogich
Pociecho pomocy dla chorych
Ucieczko kłopotem dręczonych
W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …

4. Wzorowa Ty matko w rodzinie
Patronko świętego małżeństwa
Usłużna swej ziemi władczyni
W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …

5. Ozdobo świętego Kościoła
Klejnocie naszego narodu
Patronko Twej śląskiej ziemicy
W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …

O św. Jadwidze Śląskiej

Print Friendly, PDF & Email