Strona główna | Nasza Parafia | Grupy parafialne | Galeria | Poradnia rodzin | PRD | Kontakt      administrator PC

Dzisiaj SWFObject embed
Liczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

od 21.02.2009
Goœci on-line:Papież Franciszek
Nasz Archidiecezja

Parafie dekanatu
Ćwiklice
Frydek
Góra
Grzawa
Jankowice
MiedŸna
Studzienice
Wola osiedle
Wola


Parafia Grzawa
Wyznanie - Koœciół     Rzymsko-Katolicki
Dekanat MiedŸna


Wieczna adoracja:


8 maja
Odpust parafialny
- ostania niedziela sierpnia lub pierwasza wrzeœnia
Patron parafii

Wydarzenia w Parafii

Reklama
Witamy na stronie Parafii Grzawa
Nowa strona 1

Grzawa

Skocz do: nawigacji, szukaj

Współrzędne: 49°58′00″N 19°30′00″E / 49.96667°N, 19.5°E

Grzawa

Województwo

œlšskie

Powiat

pszczyński

Gmina

MiedŸna

Powierzchnia

6,24 km²

Położenie

49° 58'  N
19° 30'  E

Wysokoœć

ok. 260 m n.p.m.

Ludnoœć (2006)
 • liczba ludnoœci
 • gęstoœć


463
74,2 os./km²

Strefa numeracyjna
(do 2005)

32

Kod pocztowy

43-227

Tablice rejestracyjne

SPS

Położenie na mapie Polski
 
"Tło mapy lokalizacyjnej, z zaznaczonymi granicami"
 

Grzawa

Grzawa (Rdzawa rok 1563, a także 1524, 1568, 1598, Grdzawa rok 1444, 1772, 1790, Rzawa rok 1517, Gzawa rok 1536, Grdziawa rok 1636, także 1721) – wieœ w Polsce położona w województwie œlšskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie MiedŸna.

W latach 1975-1998 miejscowoœć administracyjnie należała do województwa katowickiego.

 

Nazwa oraz herb

Grzawa jest jedynš w Polsce miejscowoœciš o takiej nazwie. Gdyby w przeszłoœci jej pisownia nie przechodziła różnych przeinaczeń, dziœ wioska zwałaby się zapewne Rdzawš. Ongiœ było to okreœlenie koloru wody zabarwionej zwišzkami żelaza. Rzawkš zwano również trzęsawiska ("bażoły") z rdzawš wodš. Trudnš grupę spółgłoskowš "rdz" zapisywano dawniej różnie, co doprowadziło do obecnej, mylšcej formy, skojarzonej ze słowem "grzać".

 

Zabytki

Koœciół p. w. œw. Jana Chrzciciela - œwištynia zbudowana na poczštku XVI wieku. Drewniany, z wieżš o konstrukcji słupowej, na potężnych kłodach tzw. peckach. Wewnštrz koœcioła barokowy ołtarz i organy z XVII wieku. We wnętrzu obrazy z XVII i XVIII wieku, w prezbiterium pozorne okna. Najstarsza na ziemi pszczyńskiej zabytkowa drewniana œwištynia katolicka.

Poprzedni koœciół istniał tu już prawdopodobnie w XIV wieku.

 

Geografia Grzawy

Grzawa leży w Kotlinie Raciborsko-Oœwięcimskiej, w dolinie Wisły. Współrzędne geograficzne centrum wsi wynoszš: 49 stop.58' szerokoœci geograficznej północnej oraz 19 stop. 3' 30'' długoœci geograficznej wschodniej. Teren przylegajšcy od wschodu do koœcioła ma 262 m n.p.m.n natomiast pola nad brzegiem Wisły położone sš o 20 m niżej. Powierzchnia wsi wynosi 624 ha. Mieszka w niej zaledwie 463 osoby (stan na 31.12.2005r.) Jest to najmniejsze sołectwo w gminie MiedŸna. Od strony północnej Grzawa graniczy z MiedŸnš. Zabudowania obu wsi rozgranicza szosa Pszczyna - Oœwięcim. Wschodnim sšsiadem Grzawy jest Góra, zachodnim Rudawki będšce przysiółkiem Rudołtowic. Południowš granicę wsi wyznacza rzeka Wisła, za którš leży Kaniów, sołectwo wchodzšce w skład gminy Bestwina.


 

Historia :

 

Data budowy czy powstania koœcioła w Grzawie jest nieznana. Wiadomo natomiast, że w latach 1590 – 1628 znajdował się on w rękach protestantów (Luteran). W 1654r. miedŸniański proboszcz ks. Silnicki, co czwartš niedzielę odprawiał w nim mszę œw. Historycy sztuki utrzymujš, że obecny koœciół pochodzi z poczštków XVI w. lecz jest to druga z rzędu budowla. Hipotetyczny koœciół z XIII w. nie mógł – ze względu na użyty budulec – przetrwać w nienaruszonym stanie, aż do naszych czasów. W opracowaniu ks. Tadeusza Klocka znajdujemy informacje o następujšcej treœci: „w obecnym drewnianym koœciele, pod deskami szalunkowymi po stronie zakrystii na podwalinie œcian, ma być wyryty rok 1200”. Grzawski koœciół należy do najstarszych budowli sakralnych na Œlšsku. Według niektórych zapisków w Grzawie i MiedŸnej w 1326r. były koœcioły, a koœciółek w Grzawie był filialnym koœciołem w MiedŸnej. Grzawski koœciół jest orientowany, jak z resztš większoœć dawnych œwištyń. Podwalina jest położona na potężnych dębowych kłodach. Cała budowla za wyjštkiem wierzy wzniesiona jest na zršb z drewna. Wieża natomiast posiada konstrukcję słupowš. Krótkie prezbiterium zamknięto prostš œcianš, do której od strony północnej przylega równie długa zakrystia. Kształt nawy zbliżony jest do kształtu kwadratu. Na zewnštrz - z wyjštkiem północnego odcinka zakrystii – koœciół otoczony jest otwartymi sobotami. Œciany nad nimi oszalowano deskami. Siodłowe dachy oraz soboty pokryte sš gontami. Obito nimi również œciany wierzy głównej, która od zachodu przylega do koœcioła. Nakryta jest namiotowym dachem z szeœciobocznš barokowš latarniš. Nad dachem nawy góruje wieżyczka sygnaturki, która swym kształtem odpowiada wierzy głównej. Wieżyczkę wybudowano na poczštku XIX w. za pienišdze podarowane przez sšsiednie wsie, do których dołšczyły się również Ćwiklice. Wnętrze koœcioła nakryte jest płaskimi stropami. Na wyróżnienie zasługuje barokowy ołtarz i organy z XVII w (okna, wejœcie, ołtarze, obrazy). Z II poł. XIV w. pochodzi póŸnogotycki tryptyk, który znajduje się w muzeum w Archidiecezji w Katowicach wraz z obrazami przedstawiajšcymi Jana Chrzciciela oraz Jana Ewangelistę. 1695 – Obraz Matki Boskiej w ołtarzu głównym. Obecna polichromia koœcioła pochodzi z roku 1870 – ołtarz, a 1883 - reszta koœcioła. W koœciele były 2 dzwony zabrane do Niemiec. W czasie I wojny œwiatowej odnalezione i sprowadzone z powrotem, a następnie podczas II wojny œwiatowej znów zabrane. Od 1821r. Grzawa należała do archidiecezji wrocławskiej, od 1924 do archidiecezji katowickiej. W 1967r. bp. Henryk Bednorz przywrócił Grzawie samodzielnoœć duszpasterskš , a w 1992r. bp. Damian Zimoń poœwięcił plebanię.

Jest to koœciół drewniany o konstrukcji zrębowej, na podwalinach z kłód dębowych, orientowany, z wieżš konstrukcji słupowej od strony zachodniej. Prezbiterium zamknięte prostš œcianš, z zakrystiš od strony północnej. Nawa szersza od prezbiterium, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Dachy nad prezbiterium i nawš siodłowe, kryte gontem. Nad nawš barokowa, szeœcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarniš, kryta blachš. Wieża o œcianach pochyłych, pobitych gontem, zwieńczona dachem namiotowym, krytym blachš, przechodzšcym w oœmiobocznš, barokowš latarnię. Na zewnštrz koœciół (za wyjštkiem œciany zakrystii) otoczony sobotami wspartymi na słupach z zastrzałami. Soboty otwarte, jedynie wokół wieży szalowane, kryte gontem. Œciany prezbiterium i nawy powyżej dachu sobót szalowane deskami. Pod wieżš, od zachodu, odrzwia pierwotnie zamknięte łukiem półkolistym. Od południa, w kruchcie, odrzwia z zachowanym fragmentem ostrołukowego, gotyckiego nadproża. Okna zamknięte łukami segmentowymi. Wnętrza nakryte płaskimi stropami. Łuk tęczy spłaszczony. Chór muzyczny podparty na czterech słupach, nowszy niż reszta œwištyni.

Wyposażenie wnętrza głównie barokowe, z XVII i XVIII wieku, częœciowo również XIX-wieczne. Ołtarz główny barokowy z końca XVII w., odnowiony w 1870 r., z bogatš dekoracjš snycerskš, rzeŸbami œw. Piotra i œw. Pawła oraz obrazem z 1690 r. przedstawiajšcym Matkę Boskš z Dziecištkiem. Dwa ołtarze boczne oraz organy barokowe, z XVII w.

Od południa, zachodu i północy koœciół otoczony jest drewnianym ogrodzeniem budowanym na zršb, z gontowym, dwuspadowym daszkiem. W ogrodzeniu dwie murowane, tynkowane bramki z wejœciami zamkniętymi półkoliœcie i nakrytymi siodłowymi daszkami gontowymi. Ogrodzenie od wschodu wykonane z desek rozpiętych między murowanymi słupkami.

Najstarsza na ziemi pszczyńskiej zabytkowa drewniana œwištynia katolicka. Poprzedni koœciół istniał tu już prawdopodobnie w XIV wieku.

Koœciół wpisany do rejestru zabytków w 1965 roku (14.12.1965)

 

 

Tekst zapożyczony z "Wolnej Encyklopedii"

 


 

Patron Parafii

 

 Œwięty Jan  Chrzciciel
 

 

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewnš Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwoœci zapowiedzi złożonych przez Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego ojcu przez anioła w Œwištyni Jerozolimskiej.

W doœć młodym wieku Jan, zapewne po œmierci podeszłych wiekiem rodziców, zrezygnował z możliwoœci zostania kapłanem i rozpoczšł życie pustelnika na Pustyni Judzkiej, gdzie prawdopodobnie zetknšł się z esseńczykami. Na pustyni został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Mesjasza. Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Symbolem tego przygotowania był symboliczny chrzest udzielany przez proroka słuchaczom jego nauk w rzece Jordanie.

Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa, Jan został wtršcony do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei, Heroda Antypasa. Na skutek spisku żony Heroda, Herodiady, Jan został œcięty ok. 32 roku.

Dokładna data œmierci Jana Chrzciciela nie jest znana. Badacze datujš moment œmierci proroka na koniec lat dwudziestych I wieku n.e.[2] albo okres między 34 a 36 rokiem[3].

Kult

Jezus tak okreœlił Jana:

„

Coœcie wyszli oglšdać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobš, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

”

— (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27)

Grób i relikwie

Według tradycji chrzeœcijańskiej i muzułmańskiej, grób Jana Chrzciciela znajduje się w Wielkim Meczecie Umajjadów w Damaszku. Relikwie prawej ręki proroka, które były przez wieki talizmanem zakonu joannitów majš znajdować się w czarnogórskim monasterze Narodzenia Matki Bożej w Cetyni. Relikwie palców Jana Chrzciciela przechowywane sš w Sienie i Stambule. W 2010 fragmenty szczštków œwiętego znaleziono w ruinach prawosławnego klasztoru na wysepce Œwiętego Iwana niedaleko Sozopola, na południowym wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii. Relikwie wraz z alabastrowym relikwiarzem były zamurowane w ołtarzu nieczynnego od stuleci klasztoru[4].

Patronat

Jan Chrzciciel jest patronem wielu państw i miast, m.in. :

Jest patronem wielu zakonów, m.in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuœnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na œmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia i w chorobach epilepsji.

Dni obchodów

Wspomnienie œw. Jana Chrzciciela w Koœciele katolickim obchodzone jest dwukrotnie:

Cerkiew prawosławna wspomina œwiętego proroka i poprzednika Pańskiego szeœciokrotnie:

 

 


Parafialna Rada Duszpasterska | Schola | DSL | Renowacja| Reklama| Mapa strony| Mod|
Copyright Š 2009-2019. All Rights Reserved Parafia Grzawa - Portalwww

stat4u

ostatnia aktualizacja strony - 26.07.2018