Strona główna | Nasza Parafia | Grupy parafialne | Galeria | PRD | Kontakt      administrator PC

Dzisiaj SWFObject embed


Zbiórki
Sobota godz. 11:00.

Kalendarium

Dzieci Maryi


Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna nazywana również JMV – stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcš żyć duchem maryjnym i szerzyć czeœć Najœwiętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej œw. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Œwieckich.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnoQVpeVvCR9yg6JPf5lV8B_akQUqgLqENJHVIUJC6YqYQW0qb6AW Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwišzane w miarę istniejšcych możliwoœci rozwijało swojš działalnoœć. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najœwiętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myœl zaleceń Koœcioła.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osišga swój cel poprzez korzystanie z takich œrodków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naœladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicš zawartš w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będš otrzymajš wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej œw. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia sš słowa: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Dzieci Maryi idšc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadajš tę modlitwę jak najczęœciej. Zawołaniem Dzieci Maryi sš słowa: "Czeœć Maryi" odp.: "Czeœć Niepokalanej". Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony œw. Katarzynie Laboure. Stowarzyszenia zawsze noszš na szyi medalik.


Nowa strona 1
Przydatne linki:

Dzieci Maryi.
Parafialna Rada Duszpasterska | Schola | Renowacja| Reklama| Mapa strony| Mod|
Copyright Š 2009-2020. All Rights Reserved Parafia Grzawa - Portalwww

stat4u

ostatnia aktualizacja strony - 20.03.2015