Strona g丑wna | Intencje mszalne | Og硂szenia | Inwestycje| ++ |
Zarz筪zenia, informacje

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dla os贸b, kt贸re otrzyma艂y
lub w najbli偶szym czasie otrzymaj膮 skierowanie
na leczenie uzdrowiskowe.
dodano: 25.06.2020, adminInformujemy, 偶e od 15 czerwca br. wznowiono dzia艂alno艣膰 uzdrowisk. Pacjenci, kt贸rzy oczekuj膮 na leczenie sanatoryjne, b臋d膮 mogli je rozpocz膮膰 lub kontynuowa膰 w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwa膰 leczenie z powodu pandemii.
Narodowy Fundusz Zdrowia prosi, aby po otrzymaniu skierowania skontaktowa膰
z sanatorium do kt贸rego zostali Pa艅stwo skierowani i poda膰 sw贸j aktualny numer telefonu. Nast臋pnie nale偶y zadzwoni膰 do punktu pobra艅 i um贸wi膰 si臋 na wykonanie testu. Badanie nale偶y wykona膰 nie wcze艣niej ni偶 w 6 dniu przed terminem wyjazdu. Informacj臋 o wyniku testu
i mo偶liwo艣ci wyjazdu na leczenie otrzymaj膮 Pa艅stwo telefonicznie z uzdrowiska. Wykaz punkt贸w pobra艅 otrzymaj膮 Pa艅stwo listownie razem ze skierowaniem.


Piotr Nowak
Dyrektor 艢l膮skiego Oddzia艂u Wojew贸dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w KatowicachZarz筪zenie Metropolity Katowickiego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej z dnia 18 czerwca 2020 roku.
dodano: 18.06.2020, administrator


1. W zwi箊ku z pojawiaj筩ymi si w szeroko poj阾ej przestrzeni spo砮czno-ko渃ielnej zaka縠niami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, maj筩 na uwadze zdrowie i 縴cie wiernych, kt髍ych otaczamy duszpastersk trosk, oraz duszpasterzy, zwracam si do wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwa砮 stosowanie si do zalece sanitarnych. Aktualnie chodzi o zas砤nianie ust i nosa. Wskazanie to obowi箊uje wszystkich uczestnik體 liturgii z wyj箃kiem celebrans體. Przypominaj筩 za Zarz筪zenie z dnia 28 maja br., nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii 渨. na r阫, a celebransom t form jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze powinni systematycznie informowa.

2. W zwi箊ku z przypadkami zachorowania duchownych na Covid-19 i orzeczeniem wobec nich kwarantanny, zarz筪zam co nast阷uje:

stwierdzenie zaka縠nia i orzeczenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbli縮zych wsp蟪pracownik體 podj阾e przez kompetentne s硊縝y sanitarne (Sanepid) skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem si wskazaniom s硊縝 sanitarnych i konieczno渃i zg硂szenia tego faktu do dyrektora Wydzia硊 Duszpasterstwa;
w razie nakazu okresowego zamkni阠ia parafialnego ko渃io砤, wiernym tej parafii udzielam dyspensy od obowi箊ku uczestniczenia w niedzielnej Mszy 渨. R體nocze渘ie zach阠am, aby w miar mo縧iwo渃i uczestniczyli we Mszy 渨.
w ko渃io砤ch parafii s箂iednich lub prze縴wali Msz 渨. dzi阫i transmisjom;
po uzyskaniu zgody Sanepidu na ponowne otwarcie ko渃io砤 nale縴 bezzw硂cznie udost阷ni 渨i箃yni wiernym i podj规 sprawowanie sakrament體 przez duszpasterzy nie obj阾ych kwarantann (np. ksi昕a z dekanatu).

Bracia i Siostry!

W czasie zmagania si z zagro縠niami zwi箊anymi z trwaj筩ym stanem epidemicznym, szczeg髄nego znaczenia w relacjach spo砮cznych nabiera zasada solidarno渃i, kt髍a konkretyzuje si poprzez budowanie wzajemnych wi陑i, gesty pomocy, przyja焠i i mi硂渃i spo砮cznej. Wyj箃kow form solidarno渃i jest modlitwa, przede wszystkim udzia we Mszy 渨i阾ej.
Wyra縜j筩 rado滄 ze zniesienia limitu wiernych mog筩ych uczestniczy w zgromadzeniach religijnych, serdecznie zach阠am i zapraszam do udzia硊 w Wielkiej Tajemnicy Wiary, kt髍a daje 縴cie. B筪焟y wierni niedzielnej Eucharystii i 渨i阾owaniu niedzieli jako dnia Boga i cz硂wieka!

Wszystkich serdecznie zach阠am do wytrwa砮j modlitwy. Wo砤jmy nieustannie: 寃i阾y Bo縠, 寃i阾y Mocny, 寃i阾y Nie渕iertelny - zmi硊j si nad nami!

Zgodnie z dotychczasow praktyk Zarz筪zenie nale縴 umie渃i w gablotce i na g丑wnej stronie internetowej parafii.

Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Katowice, 18 czerwca 2020 r.
VA I 53/20


ZARZZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNO孨IE
DO SPRAWOWANIA POSGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

wpis dodano: 29.05.2020


Wst阷
W zwi箊ku z sytuacj epidemiologiczn dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowi箊uj nadal w takim zakresie, jaki okre渓aj najnowsze rozporz筪zenia w砤dzy cywilnej, ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem wskaza zaktualizowanych w niniejszym zarz筪zeniu.

1. Odwo砤nie dyspensy
Z dniem 6 czerwca br. odwo砤na zostaje og髄na dyspensa od obowi箊ku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 渨. Zgodnie z przepisami prawa ko渃ielnego 剋ierni s zobowi箊ani do uczestnictwa w Eucharystii w niedziel i dni nakazane, chyba, 縠 s usprawiedliwieni dla wa縩ego powodu, np. choroba, piel阦nacja niemowl箃 (por. KKK 2180, 2181, 2182.).
W obecnej sytuacji utrzymuje si dyspens dla os骲 w podesz硑m wieku, os骲 z objawami infekcji oraz tych, kt髍zy czuj obaw przed zara縠niem. Wiernych, kt髍zy z uzasadnionej racji nie mog uczestniczy w niedzielnej Eucharystii, zach阠am do duchowej 彻czno渃i ze wsp髄not Ko渃io砤, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych b筪 internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii 渨. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabo縠駍tw w ko渃iele
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabo縠駍tw, kt髍e zostaj przywr骳one zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialn tradycj, nale縴 z najwy縮z trosk zachowa wszystkie zasady dotycz筩e bezpiecze駍twa, stosownego dystansu os骲, zas砤niania ust i nosa (z wyj箃kiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgod rodzic體 i z zachowaniem wszystkich rygor體 sanitarnych przywraca si pos硊g s硊縝y liturgicznej, w tym ministrant體, lektor體, kantor體 oraz scholi, a tak縠 udzielanie Komunii 渨. w ko渃iele przez nadzwyczajnych szafarzy.
Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii 渨. na r阫, a celebransom t form jej udzielania.

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
W 渓ad za zarz筪zeniem z dnia 16 maja br. zach阠am wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zw砤szcza w okresie wielkanocnym, kt髍y trwa
do niedzieli Tr骿cy Przenaj渨i阾szej (7 czerwca), i do pe硁ego uczestnictwa we Mszy 渨. tzn. z przyj阠iem Komunii 渨.

4. Duszpasterstwo
Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z pos硊g sakramentaln z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowi箊uj筩ych zasad sanitarnych. Zaleca si roz硂縠nie tej pos硊gi w czasie, aby nie kumulowa odwiedzin w jednym dniu.
Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach nale縴 organizowa za po渞ednictwem Wydzia硊 Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a nast阷nie szczeg蟪y uzgadnia z biskupem szafarzem sakramentu.
W nawi箊aniu do pkt. 5 zarz筪zenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczysto渃i wczesnej i pierwszej Komunii 渨. w 渃is砮j wsp蟪pracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowi箊uj筩ych zasad sanitarnych i z uwzgl阣nieniem rozporz筪ze w砤dzy cywilnej.
Bior筩 pod uwag aktualnie obowi箊uj筩y stan prawny, mo縧iwe b阣zie zorganizowanie procesji Bo縠go Cia砤. Zaleca si jej organizacj wok蟪 ko渃io砤 z czterema b硂gos砤wie駍twami bez konieczno渃i budowy osobnych o硉arzy. Nale縴 przy tym zastosowa najnowsz norm s硊縝 medycznych, wed硊g kt髍ej w zgromadzeniach poza budynkami kultu mo縠 uczestniczy do 150 os骲, a tak縠 stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam tak縠 wystawienie Naj渨i阾szego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy 渨. przedpo硊dniowej do Mszy 渨. wieczornej.
Przywracamy duszpasterstwo dzieci i m硂dzie縴, w tym prac formacyjn s硊縝y liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu 寃iat硂-痽cie, a tak縠 innych grup parafialnych.
W porozumieniu ze szko彻, rodzicami oraz katechetami mo縩a planowa Msze 渨. szkolne, zw砤szcza na zako馽zenie roku szkolnego.

5. Duchowie駍two
Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek ka縟ego miesi筩a.
Zachowuj筩 zasad rezydencji, duchowni mog korzysta z przys硊guj筩ego im dnia wolnego.
Niniejsze zarz筪zenie obowi箊uje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyj箃kiem punktu 1). Nale縴 je umie渃i w gablotce i na g丑wnej stronie internetowej parafii oraz przekaza i wyja渘i wiernym w og硂szeniach parafialnych.

Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Katowice, 28 maja 2020 r.
VA I 42/20


ZARZZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
z dnia 16 maja 2020 r.


1. W nawi箊aniu do p. 4. Zarz筪zenia z dnia 4 maja br. ponownie zach阠am wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, kt髍y trwa do Niedzieli Naj渨i阾szej Tr骿cy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pe硁ego uczestnictwa we Mszy 渨i阾ej, tzn. z przyj阠iem Komunii 渨. Jest to wym骻 przykazania ko渃ielnego. Mo縩a go wype硁i, uczestnicz筩 we Mszy 渨. r體nie w dni powszednie, do czego usilnie zach阠am wiernych.
2. W celu u砤twienia mo縧iwo渃i przyj阠ia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powr髏 do praktyki dy縰ru spowiednik體 w wyznaczonych i og硂szonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed ka縟 Msz 渨i阾, ale tak縠 dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.

Spowied mo縠 odbywa si:

a) nadal poza konfesjona砮m (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i cz阺to wietrzonych, z zachowaniem obowi箊uj筩ych norm sanitarnych;

b) w tradycyjnych konfesjona砤ch z zachowaniem szczeg髄nej ostro縩o渃i i wszystkich obowi箊uj筩ych norm sanitarnych, za co szczeg髄n odpowiedzialno滄 ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpo渞ednio spowiednik.

Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Zarz筪zenie Arcybiskupa Katowickiego odno渘ie sprawowania pos硊gi duszpasterskiej i liturgicznej z dnia 4 maja 2020 roku

Wst阷

W zwi箊ku z aktualn sytuacj epidemiologiczn w wojew骴ztwie 渓箂kim i w archidiecezji katowickiej, obowi箊uj nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego zwi箊ane z og硂szeniem stanu epidemicznego i odnosz筩e si do sprawowania pos硊gi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem wskaza zaktualizowanych w niniejszym zarz筪zeniu.

1. Dyspensa

Dyspensa od obowi箊ku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 渨. jest prolongowana i obowi箊uje a do odwo砤nia. Prosz osoby b阣筩e w grupie podwy縮zonego ryzyka zara縠nia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie b硂gos砤wionym) o pozostanie w domu. Nadal serdecznie zach阠am wiernych do uczestniczenia we Mszy 渨. za po渞ednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Zapraszam wszystkich duchownych i wiernych 渨ieckich do wytrwa砮j modlitwy we wsp髄notach domowych, w szczeg髄no渃i do modlitwy r罂a馽owej o godz. 20.30 w jedno渃i z Ojcem 寃. Franciszkiem; w maju do彻czamy do tej modlitwy odm體ienie Litanii Loreta駍kiej.

2. Sprawowanie Eucharystii w ko渃iele

Maj筩 na wzgl阣zie obowi箊uj筩e rozporz筪zenia Ministerstwa Zdrowia podtrzymuj, 縠 w Eucharystii uczestnicz przede wszystkim osoby zwi箊ane z intencj Mszy 渨. z zachowaniem zasady 1 osoba na 15 m2. Z najwy縮z trosk nale縴 zachowa wszystkie zasady dotycz筩e bezpiecze駍twa, stosownego dystansu os骲, zas砤niania ust i nosa (z wyj箃kiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia ko渃io砤 po ka縟ej Mszy 渨. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus). Pos硊ga liturgiczna ministrant體 i lektor體 w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii 渨. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostaj nadal zawieszone. Duchowni odpowiedzialni za poszczeg髄ne grupy s硊縝y liturgicznej maj obowi箊ek prowadzenia ich formacji wed硊g aktualnych mo縧iwo渃i. Osoby doros砮 pos硊guj筩e przy o硉arzu zobowi箊ane s do zachowania wszystkich rygor體 sanitarnych i przyjmowania Komunii 渨. na r阫, podobnie jak pozostali wierni. Maj筩 na uwadze niebezpiecze駍two zaka縠nia si wirusem drog kropelkow, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii 渨. na r阫, a celebransom t form jej udzielania.

3. Koncelebra Przypominam, 縠 w czasie epidemii nale縴 pozostawi przygotowywanie kielicha, spo縴wanie z niego i puryfikacj g丑wnemu celebransowi. Koncelebransi spo縴waj Cia硂 i Krew Pa駍k przez zanurzenie, po czym g丑wny celebrans spo縴wa Krew Pa駍k i puryfikuje naczynia liturgiczne.

4. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania Zach阠am wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Maj筩 jednak na wzgl阣zie powa縩e zagro縠nie zdrowia i 縴cia, nadal stosujemy w parafiach wy彻cznie nadzwyczajn form spowiedzi 渨. dla tych, kt髍zy osobi渃ie o to poprosz. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdzi砤: 刉 obecnej sytuacji zagro縠nia pandemi do biskupa diecezjalnego nale縴 zatem wskazanie kap砤nom i penitentom, 縠 podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania nale縴 zwraca szczeg髄n uwag na to, aby spowied odbywa砤 si w przewietrzonym miejscu poza konfesjona砮m, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy u縴ciu masek ochronnych, zwracaj筩 absolutn uwag na sakrament i niezb阣n dyskrecj陻. Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjona硊, mo縠 by salka parafialna b筪 inne pomieszczenie. Nale縴 przy tym zachowa wskazane 渞odki ostro縩o渃i i wzajemnego bezpiecze駍twa. Obowi箊kiem duszpasterzy jest wyja渘ianie wiernym pozasakramentalnych dr骻 pojednania z Bogiem i Ko渃io砮m. Przypominam jednocze渘ie, 縠 zawsze, ilekro istnieje powa縩a racja, i nie ma sposobno渃i wyspowiadania si, wtedy dla usposobienia duszy do stanu 砤ski, wierny 刯est obowi箊any wzbudzi akt 縜lu doskona砮go, kt髍y zawiera w sobie zamiar wyspowiadania si jak najszybciej.

5. Uroczysto滄 Wczesnej i Pierwszej Komunii 渨. Ze wzgl阣u na niemo縧iwo滄 okre渓enia czasu zako馽zenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbli縮zym czasie uroczysto渃i wczesnej i pierwszej Komunii 渨. w 渃is砮j wsp蟪pracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachowa obowi箊uj筩e zasady sanitarne. Odk砤danie i planowanie uroczysto渃i komunijnej dla cz隃ci lub ca砮j grupy dzieci na bli縠j nieokre渓on przysz硂滄 nie b阣zie s硊縴硂 duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczn decyzj niech podejmuj w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem. Bezpo渞ednie przygotowanie do uroczysto渃i komunijnej powinno mie r體nie charakter indywidualny (rodzinny zdalny, bez mno縠nia spotka), za pierwsz spowied 渨. nale縴 sprawowa wed硊g zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii 渨. udzielamy podczas Mszy 渨. w niedziel i dni powszednie; tak縠 podczas Mszy 渨. dodatkowych, na kt髍e tym samym wydaj zgod. Rodzic體 i dzieci komunijne nale縴 roztropnie pouczy o formie przyj阠ia Komunii 渨. na r阫 i wyja渘i racje.

6. Duszpasterstwo Wyra縜j筩 wdzi阠zno滄 wszystkim ksi昕om za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za trosk o wiernych, zobowi箊uj duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczeg髄ne grupy i wsp髄noty parafialne do podtrzymywania kontakt體 z nimi w formie nadzwyczajnej: kontaktu telefonicznego i internetowego, a tak縠 w miar mo縧iwo渃i do przekazywania im katechez udost阷nianych online. Otwarta zostaje mo縧iwo滄 organizowania spotka formacyjnych dla doros硑ch (katecheza, kr筭 biblijny) z uwzgl阣nieniem obowi箊uj筩ych wymaga sanitarnych. Poniewa w dalszym ci筭u zawieszone s tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywa z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznaj筩 duchowe potrzeby, z Komuni 渨. i spowiedzi w彻cznie. Jednak wizyt duszpastersk sk砤damy na wyra焠e zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowuj筩 szczeg髄ny rygor sanitarny. Kapelan體 szpitalnych i hospicyjnych zach阠am do sta砮go kontaktu z dyrekcjami tych o渞odk體 medycznych w odniesieniu do zakresu ich pos硊gi duszpasterskiej. W zwi箊ku z 100. rocznic urodzin 渨. Jana Paw砤 II zalecam odprawienie Mszy 渨. dzi阫czynnej za Jego 縴cie i pontyfikat w niedziel 17 maja, b筪 nazajutrz, bez mo縧iwo渃i oddania czci relikwiom 寃i阾ego przez uca硂wanie. Usilnie zach阠am do przypominania Jego nauczania, zw砤szcza homilii i katechez wyg砤szanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pami阾ajmy szczeg髄nie o nauce 渨. Jana Paw砤 II o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich (por.: encyklika 凷ollicitudo Rei Socialis, 42). Obowi箊kiem duszpasterzy jest dostrze縠nie ich w parafii. Tegoroczna pielgrzymka m昕czyzn i m硂dzie馽體 do sanktuarium Matki Bo縠j Piekarskiej nie odb阣zie si w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatni niedziel maja br. odprawi Msz 渨. w bazylice piekarskiej, a homili wyg硂si abp Grzegorz Ry. Uroczysto滄 ta b阣zie transmitowana za po渞ednictwem telewizji. Szczeg蟪y podamy w najbli縮zym czasie. Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone. Bior筩 pod uwag aktualnie obowi箊uj筩y stan prawny, nie organizujemy: - procesji Bo縠go Cia砤 ulicami parafii (mo縧iwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy 渨. wok蟪 ko渃io砤 z b硂gos砤wie駍twami); - wakacyjnych rekolekcji formacyjnych; - pieszych pielgrzymek na Jasn G髍.

7. Procedura na wypadek zaka縠nia koronawirusem Stwierdzenie zaka縠nia b筪 zarz筪zenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbli縮zych wsp蟪pracownik體 orzeczone przez kompetentne w砤dze pa駍twowe skutkuje w trybie natychmiastowym poddaniem si rygorom s硊縝 sanitarnych i konieczno渃i zg硂szenia tego faktu do kanclerza Kurii Metropolitalnej lub dyrektora Wydzia硊 Duszpasterstwa. Maj筩 na uwadze dyspozycje wydane w zarz筪zeniach z dnia 16 i 31 marca br. oraz pojawiaj筩e si przypadki zaka縠nia lub na硂縪nej na ksi昕y kwarantanny, w dalszym ci筭u bezwzgl阣nie obowi箊uje duchownych zachowanie rezydencji; ograniczenie do koniecznego minimum wyjazd體, a tak縠 zawieszenie spotka rocznikowych, kole縠駍kich itp.

8. Transmisje internetowe Drog internetow transmitujemy jedynie Msze 渨. i udost阷niamy katechezy formacyjne. Mo縧iwo滄 ta zak砤da konieczno滄 wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii w odniesieniu do wierno渃i przepisom liturgicznym, doboru 減iew體, opracowania homilii czy katechezy. Nie nale縴 udost阷nia nagra obrz阣體 Mszy 渨. po ich zako馽zeniu. Mog by one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym. Z internetowych stron parafialnych nale縴 zatem usuwa archiwalne nagrania celebracji, a wiernym wyja渘ia sens duchowego uczestnictwa w dokonuj筩ej si aktualnie czynno渃i liturgicznej. Wskazuj na to dokumenty ko渃ielne, ostatnio Dekret Kongregacji Kultu Bo縠go i Dyscypliny Sakrament體 z dnia 25 marca 2020 r.: 刉ierni powinni zosta poinformowani o godzinie rozpocz阠ia uroczysto渃i, aby mogli przy彻czy si do modlitwy w swoich domach. Pomocne mog by 渞odki przekazu nadaj筩e na 縴wo, nie nagrane.

Niniejsze zarz筪zenie nale縴 umie渃i w gablotce i na g丑wnej stronie internetowej parafii.

Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

UZUPEIENIE DO ZARZZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
z dnia 17.04.2020 r.W zwi箊ku z pytaniami ksi昕y proboszcz體 i wiernych wyja渘iam:

1. Msze 渨i阾e zwi箊ane z udzielaniem sakrament體 渨i阾ych (chrzest, ma晨e駍two) i pogrzebowe winny by od 20.04.br. sprawowane z uwzgl阣nieniem obowi箊uj筩ych przepis體 pa駍twowych (wskazana liczba uczestnik體, obowi箊uj筩e zasady sanitarno-higieniczne: zas砤nianie ust i nosa, odleg硂滄 2 metr體 mi阣zy uczestnikami).

2. W zale縩o渃i od warunk體 miejscowych pogrzeb mo縩a urz筪zi w jednej z dw骳h form:

a. obrz阣 pogrzebu na cmentarzu i potem (wzgl阣nie w ustalonej godzinie)
Msza 渨. 縜硂bna w ko渃iele z udzia砮m odpowiedniej liczby wiernych;

b. Msza 渨. pogrzebowa w ko渃iele z trumn z udzia砮m odpowiedniej liczby
wiernych i potem przemieszczenie si (nie kondukt!) na cmentarz i obrz阣
pogrzebania.

3. Zaleca si usilnie przyjmowanie Komunii 渨. na r阫. Podczas tego obrz阣u wierni powinni ods砤nia sobie twarz w taki spos骲, aby nie dotyka zewn阾rznej cz隃ci maski.
ZARZZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNO孨IE DO SPRAWOWANIA POSGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

dodano: 17.04.2020, admin

W zwi箊ku z cz隃ciow zmian regulacji prawnych
dotycz筩ych uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

1. Obowi箊uj nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego zwi箊ane z og硂szeniem stanu epidemicznego i odno渘ie do sprawowania pos硊gi duszpasterskiej vide Zarz筪zenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 z wyj箃kiem poni縮zego, kt髍e wchodzi w 縴cie od poniedzia砶u 20 kwietnia br.:

a. przywracamy w ko渃io砤ch i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy 渨. wed硊g sta砮go harmonogramu. Zaleca si, aby uczestniczy硑 w nich przede wszystkim osoby zwi箊ane z przyj阾 intencj Mszy 渨., z zachowaniem zasady wskazanej przez w砤dz pa駍twow 1 osoba na 15 m2;

b. w zwi箊ku z tym, nale縴 zachowa wszystkie zasady dotycz筩e bezpiecze駍twa, stosownego dystansu os骲, zas砤niania ust i nosa (z wyj箃kiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni ko渃io砤. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, 縠 dyspensa od obowi箊ku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 渨. jest prolongowana i obowi箊uje a do odwo砤nia. Zach阠amy wi阠 wiernych do korzystania
z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy 渨. i nabo縠駍tw, w tym
do codziennej modlitwy r罂a馽owej o godz. 20.30.
Pro渕y wsp髄nie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina razem uczestnicz筩a
w transmitowanej Mszy 渨. lub nabo縠駍twie staje domowym Ko渃io砮m, podstawowym ogniwem w rodzinie Ko渃io砤.

3. Zarz筪zenie to nale縴 umie渃i w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).


Z Zarz筪zenia Ksi阣za Arcybiskupa:

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowi箊ku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 渨. jest prolongowana i obowi箊uje a do odwo砤nia. Serdecznie zach阠am wiernych do uczestniczenia we Mszy 渨., nabo縠駍twach i rekolekcjach za po渞ednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Maj筩 na wzgl阣zie najnowsze rozporz筪zenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kieruj筩 si pastersk trosk o zachowanie zdrowia wiernych i celebrans體, zarz筪zam a do odwo砤nia celebrowanie wszystkich Mszy 渨. i Triduum Paschalnego bez obecno渃i wiernych. Poza celebracjami ko渃io硑 pozostaj otwarte jako miejsca na indywidualn modlitw.

Dlatego zach阠am do uczestnictwa we mszach i nabo縠nstwach za po渞ednictwem internetu.

ks.Jacek Jadasz
Proboszcz

ZARZZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNO孨IE
DO SPRAWOWANIA POSGI DUSZPASTERSKIEJ
I LITURGICZNEJ W NAJBLI疭ZYCH TYGODNIACH


Wpis dodano: 25.03.2020, admin, 焤骴硂 strony: Archidiecezja Katowicka


Wst阷
Ko渃i蟪 powszechny znalaz si w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wiek體 Ojciec 寃i阾y b阣zie sprawowa Liturgi Wielkiego Tygodnia bez udzia硊 wiernych.
Z g酬bok wiar w Bo抗 obecno滄 oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialno渃i za zdrowie
i 縴cie wiernych i ca砮go spo砮cze駍twa, bazuj筩 na wcze渘iejszych dokumentach KEP oraz zarz筪zeniach Metropolity Katowickiego, przekazuj duchownym diecezjalnym
i zakonnym pos硊guj筩ym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowi箊uj筩
do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.


I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowi箊ku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 渨. jest prolongowana i obowi箊uje a do odwo砤nia. Serdecznie zach阠am wiernych
do uczestniczenia we Mszy 渨., nabo縠駍twach i rekolekcjach za po渞ednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.
Maj筩 na wzgl阣zie najnowsze rozporz筪zenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kieruj筩 si pastersk trosk o zachowanie zdrowia wiernych i celebrans體, zarz筪zam a do odwo砤nia celebrowanie wszystkich Mszy 渨. i Triduum Paschalnego bez obecno渃i wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami ko渃io硑 pozostaj otwarte jako miejsca na indywidualn modlitw.
Zapraszam wszystkich duchownych i wiernych 渨ieckich do wytrwa砮j modlitwy we wsp髄notach domowych w duchu s丑w Jezusa Chrystusa: 凧e渓i dwaj z was na ziemi zgodnie o co prosi b阣, to wszystkiego u縴czy im m骿 Ojciec, kt髍y jest w niebie. Bo gdzie s dwaj albo trzej zebrani w imi moje, tam jestem po渞骴 nich (Mt 18,19-20).
Szczeg髄nie wa縩a jest nasza wsp髄notowa modlitwa r罂a馽owa o godz. 20.30, po彻czona z Apelem Jasnog髍skim i modlitw do Matki Bo縠j Piekarskiej, Lekarki. Niech
w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny staj si coraz bardziej domowymi Ko渃io砤mi, tworz筩ymi rodzin Ko渃io砤 naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedno渃i niech b阣zie g硂s dzwon體 naszych ko渃io丑w o godz. 20.15.


II. Sakrament pokuty i pojednania
1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyra焠ie wskazuje, 縠 w razie niemo縧iwo渃i fizycznej obecno渃i penitenta stosuje si inne drogi pojednania, a nie spowied. Zawsze, ilekro istnieje powa縩a racja i nie ma sposobno渃i wyspowiadania si, wtedy dla usposobienia duszy do stanu 砤ski, wierny 刯est obowi箊any wzbudzi akt 縜lu doskona砮go, kt髍y zawiera w sobie zamiar wyspowiadania si jak najszybciej. Katechizm Ko渃io砤 Katolickiego w nr 1452 obja渘ia, 縠 効al, kt髍y wyp硑wa z mi硂渃i do Boga mi硂wanego nade wszystko, jest nazywany 縜lem doskona硑m lub 縜lem z mi硂渃i. Taki 縜l odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on tak縠 przebaczenie grzech體 渕iertelnych, je渓i zawiera mocne postanowienie przyst筽ienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko b阣zie to mo縧iwe.
Obowi箊kiem duszpasterzy jest wyja渘ienie wiernym przedstawionych mo縧iwo渃i dr骻 pojednania (vide za彻cznik nr 1; prosz o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powieli i wy硂縴 w ko渃iele.).

2. W zwi箊ku z tym w parafiach nie b阣zie mo縧iwo渃i skorzystania
z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyj箃kowych, wyrazem duszpasterskiej troski b阣zie umo縧iwienie skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania tym wiernym, kt髍zy o to osobi渃ie poprosz. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne um體ienie. Miejscem takiej spowiedzi niech b阣zie zakrystia, salka parafialna b筪 inne pomieszczenie. Nale縴 przy tym zachowa wskazane 渞odki ostro縩o渃i i wzajemnego bezpiecze駍twa petenta i spowiednika.

3. Niemo縧iwa jest spowied przez 渞odki komunikacji elektronicznej
(np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoli砤
na spowied przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyra焠ie zakazuj spowiedzi 刵a odleg硂滄 i wskazuj, 縠 w przestrzeni wirtualnej 刵ie ma sakrament體.

III. Komunia 渨i阾a
1. W wyk砤dni trzeciego przykazania ko渃ielnego (凱rzynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyj规 Komuni 寃i阾箶) Konferencja Episkopatu Polski ustali砤 (1985 r.), 縠 okres, w kt髍ym obowi箊uje to przykazanie obejmuje czas od 宺ody Popielcowej
do Niedzieli Tr骿cy 寃i阾ej. Ze wzgl阣u za zaistnia彻 sytuacj usilnie zach阠am wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i 縜lu doskona砮go.

{...}

Zako馽zenie
S硊ga Bo縴 ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisa w mys硂wickim wi陑ieniu, mieszcz筩ym si niedaleko ko渃io砤: 凞zisiaj w Wielki Czwartek otrzyma砮m zezwolenie do pisania. Jestem chwa砤 Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ci昕ko, 縠 nie mog bra udzia硊 w tych pi阫nych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak s硑sz jak dzwony ko渃ielne dzwoni. Jestem w ten czas w my渓ach tam przy o硉arzu, kt髍y jest oko硂 200 m oddalony od mojej celi. Czas postu ju za nami. Nast阷nie za減iewamy
to weso砮 獳lleluja. Niestety, ja nie mog z wami 減iewa, ale wychwalam Boga na ten spos骲, kt髍y jest tutaj mo縧iwy i prosz Wszechmocnego, 縠by Was kochani Rodzice pocieszy. ().

Drodzy Bracia!
W tym szczeg髄nym czasie pr骲y naszej wiary i pasterskiej mi硂渃i, zapewniam o mojej blisko渃i i modlitwie. Jestem podobnie jak Biskupi Pomocniczy do waszej dyspozycji. Wsp髄nie wychwalajmy Boga na ten spos骲, kt髍y jest mo縧iwy, raduj筩 si otwartymi ko渃io砤mi, sprawowaniem pos硊gi sakramentalnej, nowymi mo縧iwo渃iami ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wsp髄noty Ko渃io砤.
Na koniec zwracam si do was ponownie s硂wami pro渂y wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzy縨a 渨.: 凪骴lcie si tak縠 za mnie, abym wiernie wype硁ia urz筪 apostolski, kt髍y zosta mnie niegodnemu powierzony i w渞骴 was by 縴wym wizerunkiem Chrystusa-Kap砤na, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i s硊gi wszystkich. Polecam Was i Wasz pos硊g Jezusowi Chrystusowi Najwy縮zemu Kap砤nowi i z serca Wam b硂gos砤wi.


Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczysto滄 Zwiastowania Pa駍kiego.
VA I 22/20
Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

ZARZZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO

W ZWIKU Z OGSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO.

1. Obowi箊uj nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarz筪zenie Rady Sta砮j, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowi箊ku niedzielnego uczestnictwa we Maszy 渨. oraz Zalecenia szczeg蟪owe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

2. Jednak w zwi箊ku z og硂szonym stanem zagro縠nia epidemicznego w Polsce i stosuj筩 si do rozporz筪ze organ體 pa駍twowych z 13 marca br., wprowadzaj筩ych czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestnik體 wszelkich zgromadze, w tym religijnych do 50 os骲, przypominam o udzielonej dyspensie od obowi箊ku uczestnictwa w niedzielnej liturgii, kt髍a aktualnie dotyczy ze wzgl阣u na wprowadzony stan epidemiczny wszystkich wiernych archidiecezji. Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy 渨. i wielkopostnych nabo縠駍tw. Rodzina modl筩a si wsp髄nie, razem uczestnicz筩a w transmitowanej Mszy 渨. staje domowym Ko渃io砮m, podstawowym ogniwem w rodzinie Ko渃io砤.

Nale縴 ponadto:

1. ograniczy mo縧iwo滄 uczestnictwa we Mszach 渨. wy彻cznie do wiernych bezpo渞ednio zwi箊anych z przyj阾 intencj Mszy 渨. lub w przypadku pogrzebu do najbli縮zej rodziny;
2. w kaplicach dom體 zakonnych i w zak砤dach opieki ograniczy udzia wiernych wy彻cznie do mieszka馽體 i pracownik體;
3. pamieta o obowi箊ku otwarcia ko渃io丑w w ci筭u dnia, celem umo縧iwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Naj渨i阾szego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
4. zawiesi pos硊g s硊縝y liturgicznej (ministrant體, lektor體, kantor體, animator體);
5. zach阠i katechet體 i katechetki, aby korzystaj筩 ze wsp蟪czesnych mo縧iwo渃i komunikacji, utrzymywali 彻czno滄 z katechizowanymi dzie鎚i i m硂dzie抗, i wspierali w ten spos骲 rodzic體 oraz opiekun體 w okresie pr骲y naszej jedno渃i i solidarno渃i;
6. ograniczy pos硊g wobec os骲 chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpo渞edniego zagro縠nia 縴cia;
7. podj规 codziennie pe硁ienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dy縰r體 w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.
8. Wzywam kap砤n體 i osoby 縴cia konsekrowanego, aby ka縟ego dnia o godzinie 20.30 odmawiali r罂aniec w intencji os骲 chorych oraz tych, kt髍zy si nimi opiekuj, jak r體nie s硊縝 medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej 彻czno渃i z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Prze縴waj筩 Wielki Post, pro渕y nadal w naszych rodzinach o nawr骳enie i pok骿 serc.

Polecam Was, szczeg髄nie osoby chore, przebywaj筩e w kwarantannie, a tak縠 s硊縝y sanitarne i medyczne Bo縠j Opatrzno渃i, przez wstawiennictwo Matki Bo縠j Piekarskiej, naszej 宭箂kiej Lekarki i serca b硂gos砤wi.

Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki